ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   37002
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973648153
Κα Βασιλική Κυριακούλη
e-mail:kyriakoulivasiliki@yahoo.gr
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Σελίδα Νο 1
E   Σ   Ο   Δ   Α
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 56.854,40
Α Έσοδα ακινήτων 55.800,00
1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 55.800,00
2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 0,00
3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00
Β Έσοδα κινητών αξιών 0,00
1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00
2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00
Γ Έσοδα καταθέσεων 50,00
1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 50,00
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00
3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 0,00
Δ Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος 0,00
1. Νοσήλεια 0,00
2. Δίδακτρα 0,00
3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00
4. 0,00
5. 0,00
Ε Λοιπά έσοδα 1.004,40
1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00
2. Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 0,00
3 Εισπράξεις μισθωμάτων υπέρ τρίτων 1.004,40
4. 0,00
5. 0,00
Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 56.854,40 56.854,40 56.854,40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 E   Σ   Ο   Δ   Α (συνέχεια) Σελίδα Νο 2
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
Σύνολο εσόδων από μεταφορά 56.854,40 56.854,40 56.854,40
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00
Α (δις) Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων 0,00
1. Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00
2. Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  ακινήτων 0,00
3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων 0,00
4. 0,00
Β (δις) Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών 0,00
1. Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00
2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00
Γ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων 0,00
1. Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00
2. Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00
3. Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 0,00
Δ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος 0,00
1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00
2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00
3. Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 0,00
4. 0,00
5. 0,00
Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00
1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00
2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00
3. 0,00
4. 0,00
III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00
Ζ Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων 0,00
1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00
2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00
3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00
4. Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00
5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 56.854,40 56.854,40 56.854,40
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 234.109,39 234.109,39 234.109,39
ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 290.963,79 290.963,79 290.963,79
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Σελίδα Νο 3
E   Ξ   Ο   Δ   Α
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 167.436,00
Α Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας 16.936,00
1. Αμοιβή γραμματέως & Αμοιβή Λογιστή του Ιδρύματος 9.920,00
2. Αμοιβή Λογιστή 0,00
3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 100,00
4. Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 400,00
5. ΄Εξ.Ταξιδ.Εσωτ.-οδοιπορικά Γρ.Υποστ. 0,00
6. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 300,00
7. Δικηγορικά -Έξοδα Αμοιβές 6.016,00
8. Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχείρησης 200,00
Β Έξοδα συντήρησης περιουσίας 73.000,00
1. Επισκευές αστικών ακινήτων – Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων 47.000,00
2. Ασφάλιστρα 1.000,00
3. Φόροι Δημοσίου, δημοτικοί φόροι κ.λ.π. 25.000,00
4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00
5. 0,00
Γ Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 54.000,00
1. Χορήγηση υποτροφιών 54.000,00
2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00
3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00
Δ Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος 500,00
1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 500,00
2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00
6. 0,00
7. 0,00
Ε Λοιπά έξοδα 23.000,00
1. Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο.ΙΚΑ κλπ,) 0,00
2. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,) 1.000,00
3. Αμοιβή Τοπογράφου -Μηχανικού 1.000,00
4. Αμοιβή Μηχανολόγου- Μηχανικού 500,00
6. Δαπάνη συντήρησης μνημείου ιδρυτών 20.000,00
7. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 500,00
Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 167.436,00 167.436,00 167.436,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 E   Ξ   Ο   Δ   Α (συνέχεια) Σελίδα Νο 4
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 167.436,00 167.436,00 167.436,00
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500,00
Α (δις) Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης 0,00
1. Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων ετών 0,00
2. Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών 0,00
3. Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών 0,00
4. Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών 0,00
B (δις) Έξοδα συντήρησης περιουσίας 0,00
1. Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων 0,00
2. Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων 0,00
3. Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών 0,00
4. Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00
Γ (δις) Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 0,00
1. Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση υποτροφιών 0,00
2. Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00
3. Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00
Δ (δις) Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης 0,00
1. Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00
2. Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00
Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έξοδα 500,00
1. Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) 0,00
2. Λοιπά απρόβ. έξοδα αποδόσεις στο Δημόσιο 500,00
III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00
ΣΤ. Τoποθετήσεις – επενδύσεις Κεφαλαίων 0,00
1. Αγορά ακινήτων 0,00
2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00
3. Αγορά χρεωγράφων 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 167.936,00 167.936,00 167.936,00
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 123.027,79 123.027,79 123.027,79
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 290.963,79 290.963,79 290.963,79
Σκιάθος 17/12   /2021
Το Διοικητικό  Συμβούλιο  του ΙδρύματοςΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ
                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ
                                               ΤΟ ΜΕΛΟΣ
π.ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ