ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

ΕΣΟΔΑ

  1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α’   Έσοδα Ακινήτων

Άρθρο 1    Μισθώματα αστικών ακινήτων                                                                                      56.854,40

1.1.          Παπαδιαμάντη,   37002     Σκιάθος

1.1.1.  Ισόγ. Κατ/μα 155,77 τ.μ. + 155,77 τ.μ. 1ος ορ. + 15,00 τ.μ. ακάλ.
Εθνική Τράπεζα – Υποκατάστημα Σκιάθου

Από Ιαν. 2019 έως Δεκ. 2019            12 μήνες Χ 4.650,00 =    55.800,00

1.1.2.  Εθνική Τράπεζα – Υποκατάστημα Σκιάθου
Κατ/μα Ισόγ. 26,76 τ.μ. και πατάρι 12,25 τ.μ.

Σημ.: Το 1.1.2. ενσωματώνεται στην ως άνω εκμίσθωση.

1.2.          Δημάρχου Γεωργιάδου &Ιωλκού,      Βόλος

1.2.1. Κατ/μα Ισόγ. 34,69 τ.μ.

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ   0,00   =0,00

 

1.2.2. Κατ/μα Ισόγ. 49,51 τ.μ. (Δύο κατ/τα 24.13 & 25,38 τ.μ. ενωμένα).

 

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ   0,00    =0,00

1.2.3. Κατ/μα Ισόγ. 28,07 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

1.2.4. Διαμέρισμα. 1οςορ. 43,90 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2019 έως Δεκ. 2019            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

1.2.5. Διαμέρισμα, 1οςόρ. 74,93 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

1.2.6. Διαμέρισμα, 2οςορ. 118,83 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

1.2.7. Διαμέρισμα, 3οςορ. 30,56 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

1.2.8. Διαμέρισμα. 3οςορ. 21,65 τ.μ.
ΚΕΝΟ

Από Ιαν. 2022 έως Δεκ. 2022            12 μήνες Χ     0,00     =                   0,00

Σημ.: Αναφορικά με το ακίνητο του Βόλου, η επισκευή αυτού είναι στις άμεσες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦ. Γ’    Έσοδα Καταθέσεων                                                                                                             50,00

Άρθρο 1    Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίου50,00

ΚΕΦ.Ε’ Λοιπά Έσοδα1.004,40

Άρθρο 1 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

1.1Είσπραξη Χαρτοσήμου Μισθωμάτων 1.004,40

ΣΥΝΟΛΟΤΑΚΤΙΚΩΝΕΣΟΔΩΝ                                                                                            56.854,40

 

 

 

 

  1. H. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00

 

ΣΥΝΟΛΟΕΚΤΑΚΤΩΝΕΣΟΔΩΝ                       0.00

 

III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

1.1. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ92/29601411     234.109,39

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ  234.109,39

 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ          290.963,79

 

ΕΞΟΔΑ

  1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α’    Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας                                                    16.936,00

Ι.Α.1. Αμοιβή νια γραμματειακή & λογιστική υποστήριξη9.920,00

 

Ι.Α.2. Έξοδα Λογιστικής Υποστήριξης      0,00

 

Ι.Α.3. Γραφική ύλη – υλικά γραφείου100,00

 

Ι.Α.4. Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού – οδοιπορικά

μελών Διοικητικού Συμβουλίου                                                     400,00

 

Ι.Α.5. Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού – οδοιπορικά

υπαλλήλων γραφείου & Γραμματειακής Υποστήριξης                       0,00

 

Δημοσιεύσεις

Ι.Α.6. Δημοσιεύσεις προκήρυξης χορ.. υποτροφιών                                         300,00

 

Ι.Α.7. Δικηγορικά                                                                             6.016,00

– Αμοιβές

α) Αναμένεται παροχή εντολής για: σύνταξη αγωγής για το ακίνητο                                                                                               2.890,00
στον Βόλο (η αγωγή θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο
Βόλου), ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβάσεων, παραστάσεων στα
Δ.Σ. για παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη εξώδικων,
γνωμοδοτικών και ενημερωτικών σημειωμάτων κλπ.

β) Αμοιβή δικαστικού επιμελητή                                               500,00

γ) Αμοιβή Συμβολαιογράφου                                                  1.230,00

– Δικαστικά έξοδα                                                           1.396,00
διπλότυπα, χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο, έξοδα μετάβασης και

διαμονής στον τόπο διεξαγωγής της δίκης, κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείου, κλπ.,

 

Ι.Α.8. Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης200,00

 

ΚΕΦ. Β’   Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας                                                                                        73.000,00

  1. I. Β.1. Επισκευές ακινήτων47.000,00

Καθαρισμός του γεωτεμαχίου στην Σκιάθο,με τις προβλεπόμενες εργασίες τοπογράφου-μηχανικού.

 

Ι.Β.2. Ασφάλιστρα1.000,00

Ασφάλιση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος

Ι.Β.3. Υποχρεώσεις Δημοσίου             25.000,00

Φόρος Εισοδήματος χρήσης 2021, ΕΝ.Φ.Ι.Α. κλπ.

ΚΕΦ. Γ’    Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών                                                                             54.000,00

Ι.Γ.1. Ποσά προοριζόμενα για υποτροφίες μαθητών – σπουδαστών                                 54.000,00

 

ΚΕΦ. Ε’    Λοιπά Έξοδα                                                                                                                    23.500,00

I.E.2. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο κ.λ.π.)                                                   1.000,00
(Φ.Ε.Ε., Φ.Μ.Υ., κ.λ.π.)

 

I.E.3. Αμοιβή και έξοδα Τοπογράφου – Μηχανικού κλπ.                                                        1.000,00

 

Ι.Ε.4. Αμοιβή και έξοδα Μηχανολόγου – Μηχανικού κλπ.                                                         500,00

 

I.E.5 Τέλεση μνημόσυνου ιδρυτών500,00

I.E.6  Δαπάνη συντήρησης μνημείου ιδρυτών20.000,00

I.E.7. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα                                                                                           500,00
(Πρόστιμα – προσαυξήσεις Δημοσίου, κλπ)

 

ΣΥΝΟΛΟΤΑΚΤΙΚΩΝ              ΕΞΟΔΩΝ167.436,00

 

  1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α”   Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας                                                                          0,00

ΙΙ.Α’Μ. Οφειλόμενες αμοιβές γραμματ. υποστήριξης προηγούμενου έτους                               0,00

ΙΙ.Α”.2. Οφειλόμενες αμοιβές λογιστή προηγούμενου έτους                                                    00,00

ΚΕΦ. Β”   Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας                                                                                                0,00

 

ΚΕΦ. Ε”   Λοιπά Έκτακτα Έξοδα                                                                                                           500,00

II.Ε”.1. Απόδοση κρατήσεων αποδοχών προηγ. ετών (Δημόσιο κ.λ.π.)                                      0,00
(Φ.Ε.Ε., Φ.Μ.Υ., κ.λ.π.)

II.Ε”.2. Λοιπά απρόβ. έξοδα αποδόσεις στο Δημόσιο                                                                   500,00
(Απρόβλεπτα κυβερνητικά μέτρα)

ΣΥΝΟΛΟΕΚΤΑΚΤΩΝ                ΕΞΟΔΩΝ500,00

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ   ΕΞΟΔΩΝ167.936,00

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022123.027,79

ΕΣΟΔΑ290.963,79

ΕΞΟΔΑ290.963,79

 

ΣΚΙΑΘΟΣ 17/12/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΘΕΟΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

H   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       O   ΤΑΜΙΑΣ

 

 

ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΖΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

 

π.ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ