ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ  ΙΔΡΥΜΑ   ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΄΄ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ  ΄΄  ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΗΣΟ  ΣΚΙΑΘΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΝΟΜΙΜΩΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ.

 

 

Σκιάθος, 23.09.2022

Αρ. Πρωτ.: 70/2022

 

 

                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

————————–

                    

 

ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι    φοιτητές   κατά το          Ακαδημαϊκό έτος   2022-2023  [απόφοιτοι Λυκείου  σχολικού έτους 2021-2022]  

 

     Το Κοινωφελές  Ιδρυμα  ΄΄ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ΄΄  διακηρύσσει ότι:

 

–  προκειμένου να  χορηγήσει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είκοσι (20) υποτροφίες των δύο χιλιάδων [2.000,00]   ευρώ εκάστη  σε ΄΄Αριστούχους΄΄  μαθητές ή μαθήτριες  Λυκείου , των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ  αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους  από έτος σε έτος  [2 εξάμηνα] και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου  υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των  δεκαπέντε χιλιάδων  [ #15.000,00# ] ευρώ, πλέον των πέντε χιλιάδων ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο[#5.000,00#] -καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε [45] ημερών,  από τη δημοσίευση της παρούσης , στο Γραφείο του Κου Λυκειάρχη Σκιάθου.

 

είναι τα παρακάτω:

 

1] Ληξιαρχική Πράξη γέννησης  του  υποψηφίου.

 

2] Επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι έστω ο ένας γονέας του υποψηφίου υποτρόφου να κατάγεται από τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι  ο πατέρας  ενός τουλάχιστον  γονέα είναι

γραμμένος [πριν από τη γέννηση του γονέα] στα Δημοτολόγια του  Δήμου Σκιάθου  Ν. Μαγνησίας.

 

3]  Εκκαθαριστικό  και των δύο  γονέων [ή εκάστου χωριστά] του έτους   2022 [χρήση 2021], οικονομικό έτος 2022.

 

 

 

4]  Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022.

 

5]  Πιστοποιητικό του αρμόδιου Λυκειάρχη περί της επιδόσεως και της  διαγωγής του υποψηφίου [Πιστοποιητικό σπουδών].

 

6] Βεβαίωση του Ανώτατου  ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπου φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτό και η συνολική διάρκεια [σύμφωνα με τον Νόμο και τον κανονισμό του ΑΕΙ]  της φοίτησης  του  σε αυτό μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.

 

7] Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου εκδόσεως.

 

8] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

 

9] Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος  φοιτητή και εκάστου γονέα-κηδεμόνα.

 

10] Αίτηση του υποψηφίου [προς τα μέλη του ΔΣ του ως άνω Ιδρύματος] για χορήγηση υποτροφίας, με επισυναπτόμενα σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά.

 

11] Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών και των γονέων τους.

 

 

Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα ανέρχεται στο ποσό δύο χιλιάδων [#2.000,00#] ευρώ για κάθε ακαδημαικό έτος  [εννέα μήνες] και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών [προσδιορισμός χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το Νόμο και τον κανονισμό του Ανώτατου ή Ανώτερου  στο οποίο έκαστος υποψήφιος έχει εισαχθεί] τους σπουδών  στα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  στα οποία φοιτούν.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ                                        ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ